Πιστοφίδης Κατασκευαστική

Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών

Η βεβαίωση νομιμότητας  εκδίδεται μετά από αυτοψία του υπεύθυνου μηχανικού και ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων στο σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ. Με την υποβολή εκδίδεται η Βεβαίωση Μηχανικού  η πράξη λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται υποχρεωτικά η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

Με βάσει το νόμο Ν.4014/11 από 20.09.2011, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κλπ) επισύρουν αυστηρές ποινές και για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Η ισχύς της βεβαίωσης είναι δύο (2) μήνες, μετά την λήξη της προθεσμίας για την διενέργεια της μεταβίβασης ή της αγοροπωλησίας απαιτείται εκ νέου έκδοση της Βεβαίωσης αυθαιρέτων.

Για την διενέργεια αυτοψίας από το μηχανικό και την έκδοση της Βεβαίωση Μηχανικού απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου :

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Στέλεχος οικοδομικής αδείας
  • Διάγραμμα κάλυψης
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές κλπ)
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα ημιυπαιθρίων

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά  τότε η εταιρεία μας αναλαμβάνει να τα συλλέξει από την αρμόδια πολεοδομία.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.4 του Ν.4014/11 και όσο αφορά την βεβαίωση του μηχανικού:

 

“Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανικού αντικαθίστανται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α’ 62) μετά την έναρξη τήρησής της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου”.