Πιστοφίδης Κατασκευαστική

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται για τη μεταβίβαση ή μίσθωση του ακινήτου, καθώς και για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Ισχύει για 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του, εφόσον δεν επέλθουν αλλαγές στο ακίνητο. Εάν γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης και απαιτείται η έκδοση νέου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο αποτυπώνει την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου ή τμήματος κτιρίου και εκδίδεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο/τμήμα κτιρίου κατατάσσεται σε μία από τις 9 ενεργειακές κατηγορίες (Α+ έως Η), ενώ σε αυτό καταγράφονται και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του.

Απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση του ΠΕΑ:

  • Τίτλοι κτήσης
  • Οικοδομικές άδειες
  • Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
  • Κτηματολογικός αριθμός ΚΑΕΚ ή Αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης κτηματολογίου (αν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο)
  • Φύλλο συντήρησης λέβητα (αν υπάρχει)
  • Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο)


Πότε είναι υποχρεωτικό το ενεργειακό πιστοποιητικό;

1) Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ καθώς και τα πρόστιμα που ορίζονται στο άρθρο 20 του νόμου 4122/2013 βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

2) Από 1.1.2016 η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και σε κτίρια με μικρότερη ωφέλιμη επιφάνεια από 50τμ

3) Από την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. εξαιρούνται οι περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 4122/2013: μνημεία, κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια, προσωρινής χρήσης κτίρια που με βάση το σχεδιασμό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια αγροτικών χρήσεων – πλην κατοικιών – με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια  πλην κατοικιών  που χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων,

4) Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4122/2013, η έκδοση Π.Ε.Α είναι υποχρεωτική: α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, δ) κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Από τις 9 Ιουλίου 2015 το κατώτατο όριο των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων μειώνεται στα διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.).

5) Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ  δεν ισχύει στην περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «μίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε νέα μίσθωση κτιρίου ή τμήματος αυτού, η οποία καταρτίζεται για πρώτη φορά προς νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιo (σ.σ. πρέπει να αναφέρεται αυτό και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες)

6) Από 9.11.2015 ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.