Πιστοφίδης Κατασκευαστική

“Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις” – Άνοιξε η πλατφόρμα α

Σε συνέχεια της προδημοσίευσης του οδηγού του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις“, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ επίσημα ο τελικός οδηγός του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, την προκήρυξη του προγράμματος: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος ΠαπαθανάσηςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών -ακόμη και ατομικών- που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31η.12.2023.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις ενισχύονται με σκοπό την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Σ’ αυτόν συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, αλλά και συστήματα ηλιακής θέρμανσης, αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού επιχειρήσεων κ.λπ. Παράλληλα, καλύπτονται δαπάνες που αφορούν σε σχετικές υπηρεσίες, π.χ. το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού, ο ενεργειακός έλεγχος, κ.ά.

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να διαμορφώνεται στο 50% αυτών, δηλαδή μέχρι 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να φτάνει στο 40% αυτών, δύνανται δηλαδή να λάβουν ενίσχυση, επίσης, μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/. Σημειώνεται πως θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η προκήρυξη του «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του «Ελλάδα 2.0».

Οι συσκευές

Όπως σημειώνεται στον οδηγό μετά την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, οι υπόλοιπες οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις θα παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες με βάση τη χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους.

Υπενθυμίζουμε πως οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά, αποδοτικού εξοπλισμού, που αφορά στα εξής:

 • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας)
 • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης
 • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ – ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Ύψος ενίσχυσης

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη: το μέγεθος κάθε επιχείρησης, το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών (με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis).

Ειδικότερα, για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%, οπότε θα μπορούν να λάβουν μέχρι 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα δύνανται να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτών, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν, επίσης μέχρι 10.000 ευρώ ενίσχυση.

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις: Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας & ηλιοθερμίας [πίνακες]

Επιλέξιμες δαπάνες

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην επιδότηση:

 1. Δαπάνης Εξοπλισμού:
  • της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας,
  • της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης,
  • της δαπάνης αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).
  • των δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
 2. Δαπανών Υπηρεσιών:
  • της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.)),
  • της δαπάνης για την έκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση. Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα 2 ΠΕΑ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για το Ασυμβίβαστο των ενεργειακών επιθεωρήσεων,
  • της δαπάνης για την υλοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη ΠΕΑ). Επισημαίνεται ότι οι 2 Ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Ελεγκτές.

Ο ακόλουθος Πίνακας 1, εξειδικεύει τα ανωτέρω και παρέχει τα σχετικά επιλέξιμα όρια των δαπανών.

Πίνακας 1: Πίνακας Επιλέξιμων Δαπανών
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΔΑΠΑΝΗΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕξοπλισμόςΜπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού προϋπολογισμού
1ΕξοπλισμόςΣύστημα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότηταςΕξοπλισμός αντλίας θερμότητας με τα παρελκόμενα αυτήςΜπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού προϋπολογισμού
ΕξοπλισμόςΗλιοθερμικό Σύστημα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας (Προαιρετική δαπάνη υποστηρικτική της κατηγορίας 1)Υποστηρικτικό ηλιοθερμικό σύστημα αύξησης απόδοσης (π.χ. δοχείο αδράνειας – αποθήκευσης θερμότητας)Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 50% 100% της δαπάνης της ανωτέρω κατηγορίας δαπάνης 1
ΕξοπλισμόςΣύστημα ηλιακής θέρμανσης (Προαιρετική δαπάνη υποστηρικτική της κατηγορίας 1Εξοπλισμός ηλιακής θέρμανσης (Θερμοσίφωνας κ.λπ.)Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 30% 100% του συνολικού προϋπολογισμού
ΕξοπλισμόςΈξυπνοι μετρητές (Προαιρετική υποστηρικτική της κατηγορίας 1)Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειαςΜπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 20% του συνολικού προϋπολογισμού
Λοιπές ΠαρεμβάσειςΛοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ΕνέργειαςΛοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. βελτίωση – αντικατάσταση λοιπού εξοπλισμού)Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 20% του συνολικού προϋπολογισμού (απαιτεί και την υλοποίηση ενεργειακού Ελέγχου)
ΥπηρεσίεςΜπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 25% του συνολικού προϋπολογισμού
2ΥπηρεσίεςΣυμπληρωματικές εργασίες για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμούΚόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.)Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 25% του συνολικού προϋπολογισμού
3ΥπηρεσίεςΈκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ))Το κόστος αφορά στις υπηρεσίες έκδοσης δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΠΕΑ)Μπορούν να κυμαίνονται έως 400 € ανά ΠΕΑ στο πλαίσιο των δαπανών Υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες διενέργειας ενεργειακών ελέγχων)
4ΥπηρεσίεςΔιενέργεια δύο (2) Ενεργειακών ΕλέγχωνΤο κόστος αφορά στις υπηρεσίες δύο (2) Ενεργειακών ΕλέγχωνΜπορούν να κυμαίνονται έως 500 € ανά ενεργειακό έλεγχο στο πλαίσιο των δαπανών Υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες διενέργειας ενεργειακών ελέγχων)

Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών

Σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση των επιχορηγούμενων προϊόντων και υπηρεσιών:

 • Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης του νέου εξοπλισμού θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τιμή (καθαρή αξία και ΦΠΑ) τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν μετά από διακανονισμό (δόσεις). Εφόσον η πληρωμή γίνεται βάσει έντοκων δόσεων, θα πρέπει να καταγράφεται και να δηλώνεται στη συναλλαγή το συνολικό ποσό ((καθαρή αξία και ΦΠΑ)) τοις μετρητοίς, διακριτά από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση (π.χ. τόκους και έξοδα φακέλου).
 • Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε Ηλιοθερμικό Σύστημα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας (π.χ. δοχείο αδράνειας – αποθήκευσης θερμότητας), εμπεριέχεται στις επιλέξιμες δαπάνες για εξοπλισμό της κατηγορίας δαπάνης «Σύστημα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας». Οι δαπάνες του επικουρικού – υποστηρικτικού συστήματος αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% επί της κατηγορίας δαπάνης «Σύστημα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας».
 • Το μέγιστο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αντιστοιχεί σε σύστημα ηλιακής θέρμανσης είναι 30% επί των συνολικών δαπανών.
 • Το μέγιστο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αντιστοιχεί σε έξυπνους μετρητές είναι 20% επί των συνολικών δαπανών.
 • Το μέγιστο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αντιστοιχεί σε λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι 20% επί των συνολικών δαπανών. Οι λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούνται από το σύνολο των επικουρικών παρεμβάσεων που μπορεί να υλοποιήσει ο ωφελούμενος για να επιτύχει την απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας βάσει ΠΕΑ. ή ενεργειακού ελέγχου, εφόσον αυτές δε δύναται να παρουσιάζονται στο ΠΕΑ (ήτοι στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών).
 • Το μέγιστο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αντιστοιχεί σε συμπληρωματικές εργασίες είναι 25% επί των συνολικών δαπανών.
 • Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη επί των υπηρεσιών για την έκδοση του κάθε ΠΕΑ είναι 400,00 €.
 • Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη επί των υπηρεσιών για τη διενέργεια του κάθε ενεργειακού ελέγχου είναι 500,00 € και ο ενεργειακός έλεγχος είναι υποχρεωτικός μόνο στην υλοποίηση λοιπών παρεμβάσεων ενέργειας, και σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται ΠΕΑ. Ο ενεργειακός έλεγχος εμπεριέχει την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου (όπου παρουσιάζεται η επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 30%), όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51153/387 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 3187/15.05.2023) και κατατίθεται μέχρι την οριστική υποβληθείσα αίτηση και με την υποβολή των δικαιολογητικών καταβολής της επιχορήγησης. Η Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου πριν και μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των παρεμβάσεων γίνεται βάσει του ν.4342/2015 από Ενεργειακούς Ελεγκτές εγγεγραμμένους στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών του ΥΠΕΝ,
 • Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.
 • Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούργιος και αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες συντήρησης, και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.
 • Οι δαπάνες προμήθειας εξαρτημάτων (γνωστά ως «accessories» και όχι «spare parts») είναι επιλέξιμες, εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων μερών του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή λειτουργία του.
 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Προκήρυξης του Προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης βάσει της απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει.
 • Σε περίπτωση αγοράς προϊόντος που περιλαμβάνει και επιλέξιμες υπηρεσίες (περίπτωση τιμολόγησης από τον ίδιο προμηθευτή), αυτές θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά (π.χ. να αναγράφονται σε διαφορετική γραμμή του ίδιου παραστατικού ή σε χωριστό παραστατικό) και σε κάθε περίπτωση, να μην ενσωματώνονται στη τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.
 • Ο προμηθευτής που τιμολογεί την υπηρεσία εγκατάστασης βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
 • Από τα σχετικά νόμιμα παραστατικά θα πρέπει να προκύπτει η καθαρή αξία του επιχορηγούμενου προϊόντος και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτή.
 • Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμα.
 • Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης, ιδιοπαραγωγή κ.α.).
 • Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα, με εξαίρεση όσα είναι στην αγγλική γλώσσα, και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα, ώστε να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση της επιλεξιμότητας της δαπάνης.
 • Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης. Στις ακόλουθες επισημάνσεις λαμβάνονται υπόψιν τα οριζόμενα στον Καν. ΕΕ 2023/2831 , ως ισχύουν.
 • Το Πρόγραμμα κάνει δεκτές μόνο συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.
 • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με μετρητά.
 • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφλησή της, να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
 • Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.
 • Τα υποβληθέντα ΠΕΑ/Ενεργειακοί ελεγχοι θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές/Ελεγκτές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για το Ασυμβίβαστο των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Επιλέξιμος εξοπλισμός

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί την αγορά εξοπλισμού, με τα αντίστοιχα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

Ύψος ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιδοτούνται όλες οι επιχειρήσεις, μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η επιδότηση βασίζεται στην ένταση της ενίσχυσης και το μέγιστο π/υ επιλέξιμων δαπανών ανά μέγεθος επιχείρησης ως ακολούθως με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis:

Πίνακας 3 Ύψος Ενίσχυσης
Μέγεθος επιχείρησηςΜέγιστη ενίσχυσηΜέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ)Ένταση ενίσχυσης
Μικρή10.000 €20.000 €50%
Μεσαία ή Μεγάλη10.000 €25.000 €40%

Επισημαίνεται ότι:

 • Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση, όπως αποτυπώνεται ανωτέρω.
 • Οι επί μέρους δαπάνες για τις υπηρεσίες έκδοσης του κάθε ΠΕΑ ανέρχονται κατά μέγιστο στο ποσό των 400,00 €.
 • Οι δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες ανέρχονται κατά μέγιστο στο 25% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
 • Απαιτείται να προσκομιστεί το 1ο ΠΕΑ πριν την έναρξη της υλοποίησης και το 2ο ΠΕΑ αμέσως μετά την υλοποίηση (ή οι αντίστοιχοι ενεργειακοί έλεγχοι εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών), ώστε να τεκμηριώνεται η επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 τουλάχιστον κατά 30% και να καταβληθεί η ενίσχυση.
 • Για την ίδια εγκατάσταση στην οποία αναφέρεται το ΠΕΑ (ή ο ενεργειακός έλεγχος), δεν λαμβάνει χώρα άλλη χρηματοδότηση εξοικονόμησης ενέργειας για πρόγραμμα που αφορά στη Δράση 16874 «Εξοικονομώ επιχειρώντας».
 • Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με τον επίσημο οδηγό του προγράμματος από εδώ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαβάστε επίσης

“Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις” – Άνοιξε η πλατφόρμα α

Σε συνέχεια της προδημοσίευσης του οδηγού του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις“, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ επίσημα ο τελικός οδηγός του προγράμματος. Συγκεκριμένα, την προκήρυξη του

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για το νέο κύκλο του “Εξοικονομώ” – Από 7 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Ξεκινούν και επισήμως οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2024», μετά από σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Πρόκειται στην ουσία για το δεύτερο στάδιο του

Τι προβλέπουν τα προγράμματα για την ανακαίνιση σπιτιού: «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» & «Εξοικονομώ 2024»

Προς τα τέλη του Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» το οποίο αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες παλαιών σπιτιών και διαμερισμάτων.