Πιστοφίδης Κατασκευαστική

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Στο ΦΕΚ 3106Β/2013 που εκδόθηκε στις 03-12-2013 βρίσκεται η πιο πρόσφατη νομοθεσία που ορίζει το πως εκδίδεται μια Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Θεωρητικά η νομοθεσία προσπαθεί να απλουστεύσει τις διαδικασίες για έκδοση μίας άδειας. Η διαδικασία συνεχίζει να είναι σε δύο στάδια: την Προέγκριση και την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας. Το στάδιο της προέγκρισης έχει απλουστευτεί, οπότε είναι πλέον εύκολο να πάρουμε προέγκριση και στην συνέχεια να κάνουμε έναρξη στην εφορία.

Το γραφείο μας έχοντας εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας σε δεκάδες καταστήματα, είναι δίπλα σας με εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε η δραστηριότητά σας να εκκινήσει το συντομότερο δυνατο!

Προέγκριση

Για να πάρουμε προέγκριση καταθέτουμε στον Δήμο τα έξης δικαιολογητικά:

 • Αιτηση
 • Εξουσιοδότηση
 • Διάγραμμα Κάλυψης
 • Συναίνεση Οικοδομής
 • Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή (ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει) ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.


Αν δεν υπάρχει κανονισμός ο διαχειριστής (ή ο ιδιοκτήτης) κάνει υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. 

Ο αρμόδιος δήμος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης να χορηγήσει την προέγκριση.

Εντός τριών μηνών από την προέγκριση (συν δύο μήνες αν χρειαζόμαστε κάποια παράταση), καταθέτουμε στον Δήμο φάκελο με τα δικαιολογητικά για Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας. Αυτά είναι:

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 • Αιτηση
 • Ταυτότητα
 • Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης

Βεβαίωση υπογεγραμμένη από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης. Αυτή την βεβαίωση συνοδεύουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα του χώρου ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή αντίγραφο οικοδομικής άδειας, δήλωση ένταξης αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο να πιστοποιεί ότι χώρος δεν έχει καμία αυθαιρεσία.

 • Σχεδιαγράμματα του καταστήματος

Σχέδια εις τριπλούν υπό κλίμακα (συνήθως 1/50) σφραγισμένα από ιδιώτη μηχανικό που να απεικονίζουν όλους τους χώρους του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Επίσης προσκομίζεται το διάγραμμα ροής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων ποτών υποχρεούνται να τηρούν αρχεία ελέγχου, αλλά δεν είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την αδειοδότηση.

 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης

Για καταστήματα του ΠΔ 180/79 (μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια, εστιατόρια κτλ) υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) περί μη καταδίκης.

 • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Πιστοποποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 • Παράβολα

Στην συνέχεια ο νόμος αναφέρει ρητά ότι:

Ο οικείος δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των ανωτέρω. Αλλά, ανάλογα με την περίπτωση και τον εκάστοτε Δήμο είναι πιθανό να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά.

Αφού προσκομίσουμε όλα τα δικαιολογητικά που μας ζητηθούν ο φάκελος διαβιβάζεται στην Υγειονομική Υπηρεσία. Το Υγειονομικό πραγμτοποιεί αυτοψία, εγκρίνει το κατάστημα και στέλνει πίσω τον φάκελο στον Δήμο, μαζί με την έγκρισή του.